Stormy Zurich Sky

David Stark / Zarkonnen
19 Jun 2013, 9:30 a.m.